Innovatie en kennis

Innovatie is een belangrijke katalysator voor de transitie naar een Groene Economie. In Nederland zit het met de 'hoogwaardige' kennis wel goed (we hebben universiteiten die tot de wereldtop behoren en per inwoner produceert Nederland meer dan tien keer zoveel patenten dan de Verenigde Staten). Het ontbeert Nederland vooral aan doeners. En dat terwijl doen essentieel is voor het aanjagen van de innovatiecyclus. Dit sluit goed aan bij de Emmense “doe-cultuur”.

Met de centrumvernieuwing van Emmen streven we voor de toekomst naar:

Meer en betere bedrijvigheid

Economische structuurversterking door uitbouw (meer bedrijvigheid/ondernemerschap), verbreding (diversificatie productiestructuur) en verdieping (verhoging kennisintensiteit/innovatie-vermogen) van de bedrijvigheid. Hierdoor wordt de economie minder kwetsbaar voor externe ontwikkelingen.

Betere kwaliteit en benutting van arbeidspotentieel

Door ontwikkeling van extra werkgelegenheid (structurele arbeidsplaatsen) op hoger, middelbaar en lager niveau (aansluitend op de aanwezige regionale beroepsbevolking), alsmede stimulering van extra opleidingsmogelijkheden en continue scholing. Het combineren van activiteiten op het gebied van kunst, vormgeving en ICT met de ‘gangbare’ economie blijkt een flinke stimulans voor stedelijke ontwikkeling te zijn.

Meer samenhang

Verhoging van het innovatievermogen van het bedrijfsleven door blijvend nauwere samenwerking tussen ondernemingen onderling en met kennis- en opleidingsinstellingen in consortia die nieuwe producten en diensten ontwikkelen en commercieel exploiteren. Via ontwikkeling van een kennisplatform streven we naar het krachtig stimuleren en verbinden van kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan de planontwikkeling en planinvulling van de gebiedsontwikkeling in het kader van de centrumvernieuwing van Emmen (vooral de Hoofdstraatlocatie en de ontwikkeling van het nieuwe dierenpark/theater). Structurele samenwerking tussen ondernemingen en kennis- en opleidingsinstellingen vergroot het innovatievermogen.

Door de combinatie van Dierenpark en theater wordt de attractiewaarde verhoogd, omdat nieuwe combinaties van natuur en cultuur mogelijk zijn. Ook wordt de verblijfsduur van bezoekers en de gebruiksduur van de faciliteiten aanzienlijk verlengd. Een overwegend dagattractie (dierenpark) wordt namelijk gecombineerd met een vooral avondattractie (theater) en de programmering wordt meer jaarrond gemaakt.

Meer experimenteren

Structurele inzet van het projectgebied als proeftuin en showroom van innovatieve toepassingen door bedrijven en kennisinstellingen. Voor de uitbouw van haar educatieve en onderzoeksfunctie nodigt het Dierenpark onderzoeksinstellingen uit om actuele kennis en ontwikkelingen in het park te testen en presenteren. Er worden innovatieve concepten toegepast, die na gebleken meerwaarde ook elders kunnen worden ingevoerd.

Bij verdere ontwikkeling van het Dierenpark worden ook onderzoeksinitiatieven met een aantal universiteiten en onderzoeksinstituten geïntensiveerd. In de nieuwe opzet wordt het onderzoek op tal van vlakken uitgebreid. Onder andere op het gebied van het energie-efficiënt en CO2-neutraal maken van het Dierenpark (inzet is om van Emmen het eerste CO2-neutrale dierenpark in Europa te maken), efficiënt omgaan met schaars water, toepassing van sensoren in sturing en monitoring van allerlei processen. Duurzaam en maatschappelijk verantwoorde voeding, alsmede het genetisch gezond houden van dierenpopulaties die in gevangenschap leven en het creëren van optimale omstandigheden voor het welbevinden van dieren.